Trái phiếu

Mã TP Niêm yết tại Loại trái phiếu
Mã TP Ngày phát hành Hình thức phát hành Tổ chức phát hành Lãi suất (%/năm) Kỳ hạn (năm)
CP061100 15/09/2010 Bão lãnh Ngân hàng MB 5,00% 1,0
CP061101 11/08/2010 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 7,00% 1,0
CP061102 26/04/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,75% 5,0
CP061103 10/05/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,75% 5,0
CP061104 17/05/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,73% 5,0
CP061105 07/06/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,73% 5,0
CP061106 21/06/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,72% 5,0
CP061107 19/07/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,70% 5,0
CP061108 26/07/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,67% 5,0
CP061109 02/08/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,63% 5,0
CP061110 16/08/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,25% 5,0
CP061111 09/08/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,39% 5,0
CP061112 30/08/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,25% 5,0
CP061113 23/08/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,25% 5,0
CP061114 13/09/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,40% 5,0
CP061115 27/09/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,40% 5,0
CP061116 20/09/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,39% 5,0
CP061117 18/10/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,40% 5,0
CP061119 25/10/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,39% 5,0
CP061121 15/11/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,38% 5,0
CP061122 22/11/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,33% 5,0
CP061123 15/11/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,36% 5,0
CP061124 11/12/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,20% 5,0
CP061125 29/11/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,19% 5,0
CP061126 22/12/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,20% 5,0
CP061318 04/10/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,55% 7,0
CP061320 01/11/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,55% 7,0
CP061327 13/12/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,36% 7,0
CP061601 28/03/2006 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 8,95% 10,0
CP071201 24/01/2007 Bão lãnh Ngân hàng phát triển Việt Nam 7,90% 5,0