Biểu giá giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh

1.       Giá dịch vụ giao dịch Chứng khoán phái sinh do VietinBank Securities thu: Miễn phí

2.       Giá dịch vụ giao dịch Chứng khoán phái sinh theo yêu cầu của Bộ Tài chính từ ngày 15/2/2019 như sau:

Stt
Tên giá dịch vụ
Mức thu
Giá dịch vụ áp dụng tại cơ quan quản lý
1
Giao dịch chứng khoán phái sinh
3.000 đồng/ Hợp đồng tương lai chỉ số
Sở giao dịch chứng khoán
2
Quản lý vị thế
3.000 đồng/ Hợp đồng/ Tài khoản/ ngày
Trung tâm Lưu ký chứng khoán
3
Quản lý tài sản ký quỹ
0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/ Tài khoản/ Tháng (Tối đa không quá 2.000.000 đồng/ Tài khoản/ tháng, tối thiếu không thấp hơn 400.000 đồng/ Tài khoản/ tháng)