Thông số QLTK giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo:
 
Thông số  quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước) 
 
STT
Nội dung thông số
Thông số quy định
1
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
14%
2
Ngưỡng cảnh báo 1 (Wa1): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75%
75%
3
Ngưỡng cảnh báo 2 (Wa2): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75%
85%
4
Ngưỡng cảnh báo 3 (Wa3): Tài khoản bị bắt buộc phải xử lý để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản về mức < 75%
95%
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân
4.999 hợp đồng
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức
9.999 hợp đồng
8
Giới hạn vị thế tối đa cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
19.998 hợp đồng

Ghi chú: Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của VietinBank Securities theo từng thời điểm.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 10/01/2019