Tư vấn tái cấu trúc tài chính
Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh của công ty. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, VietinBankSc sẽ tiến hành lập kế hoạch và phương án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, phù hợp với thông lệ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và tối ưu nhất cho mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của VietinBankSc gồm có:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.