Tư vấn phát hành

Dịch vụ Tư vấn Phát hành của VietinBankSc bao gồm tư vấn phát hành cổ phiếu và tư vấn  phát hành trái phiếu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.


Với sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ và ưu thế có quan hệ đối tác chặt chẽ với hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn trên thị trường, sự hỗ trợ của VietinBankSc giúp nâng cao khả năng phát hành thành công của doanh nghiệp.

 

Trợ giúp của VietinBankSc bao gồm:

  • Kiểm tra, đối chiếu các điều kiện pháp lý và tính phù hợp của kế hoạch phát hành.
  • Xây dựng phương án phát hành chi tiết (khối lượng, cơ cấu, phương thức, giá cả, thời điểm).
  • Lập và bảo vệ hồ sơ phát hành lên cơ quan chức năng.
  • Tổ chức triển khai thực hiện...