Tư vấn M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) được nhiều công ty vận dụng như là chiến lược phát triển hoặc là giải pháp tái cơ cấu, tái tổ chức hoạt động mới. Khi doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn M&A, VietinBankSc sẽ chủ động tham gia cùng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho quá trình mua, định giá doanh nghiệp bị thâu tóm, giúp xác định được giá chào mua và giá trần tối đa mà tổ chức có thể chấp nhận được cho đối tượng mua, và tổ chức tham mưu trong quá trình thương lượng hợp đồng với các đối tác mua, sát nhập doanh nghiệp.


Trong Tư vấn bán và giải thể công ty, VietinBankSc sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị bản giới thiệu chào bán và các tài liệu liên quan đến quá trình bán cho đối tác mua chiến lược, xây dựng chiến lược giá bán và quy trình bán (Thông qua đấu giá hoặc thương lượng) và luôn dựa trên tiêu chí giúp doanh nghiệp đạt giá bán cao nhất, xác định đối tác mua với giá tốt nhất.