Chính sách bảo mật

Điện thoại:
024.3974 1771
Hỗ trợ email
Điều khoản sử dụng
Những điều khoản này được áp dụng khi bạn truy cập tới www.vietinbanksc.com.vn, là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Chứng khoán Công Thương (VietinBankSc) và người sử dụng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web của công ty.

Điều khoản miễn trách nhiệm đối với VietinBankSc

VietinBankSc không phải chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính đúng đắn, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy đối với việc sử dụng các thông tin có trên trang web do VietinBankSc hoặc bên thứ ba cung cấp. Các thông tin không nhằm mục đích gợi ý hay giới thiệu đầu tư, chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Do đó, người sử dụng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng thông tin của trang web.

Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát hoặc sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này. VietinBankSc sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người sử dụng tải những thông tin hoặc phần mềm từ trang web. VietinBankSc sẽ không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ trang web để sử dụng.

VietinBankSc sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính…

VietinBankSc không cam kết với người sử dụng thông tin không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. VietinBankSc sẽ không đưa ra bất kỳ một sự đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba về độ chính xác, chủ đề, chất lượng hoặc tính thời sự của những nội dung điện tử trên trang web.

Toàn bộ trang web và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của trang web thuộc quyền sở hữu của VietinBankSc, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. VietinBankSc có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng trang web hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành trang web. Trong những trường hợp này, VietinBankSc cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi trang web gây ra.