Hướng dẫn giao dịch

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HSX)

Chứng Khoán Niêm Yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)

Chứng khoán Đăng Ký Giao Dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (UPCOM)

Chứng khoán Đăng Ký Giao Dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (UPCOM)

 
 

             1. Thời gian giao dịch

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thời lượng

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục,

giao dịch thỏa thuận

09h00’ – 11h30’

2h30’

Nghỉ

11h30’ – 13h00’

1h30’

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục,

giao dịch thỏa thuận

13h00’ – 15h00’

2h00’

2. Phương thức giao dịch

a. Phương thức khớp lệnh

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

b. Phương thức thỏa thuận

- Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các  điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.

          3. Nguyên tắc khớp lệnh

- Ưu tiên về giá.

- Ưu tiên về thời gian.

- Ưu tiên về khối lượng.

          4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

a. Đơn vị giao dịch

- Giao dịch khớp lệnh: 100 cố phiếu
- Giao dịch thỏa thuận (khối lượng tối thiểu từ 10 cổ phiếu): không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

Lưu ý: Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán, giá thực hiện được xác định bằng giá sàn của ngày ký kết Hợp đồng.

b. Đơn vị yết giá

 Hình thức giao dịch 

  Cổ phiếu

Giao dịch báo giá

100 đồng

Giao dịch thỏa thuận

Không quy định

             5. Biên độ dao động giá

- Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: ± 10% 

+ Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
+ Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động)

Lưu ý: Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ±40% so với giá tham chiếu.

- Giao dịch trái phiếu: không áp dụng biên độ.

             6. Giá tham chiếu

- Bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

- Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt.

-Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, SGDCKHN chỉ nhận lệnh mua và lệnh bán chứng khoán theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục; SGDCKHN không thực hiện nhận lệnh mua, lệnh bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

             7. Lệnh giao dịch (lệnh giới hạn)

- Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

- Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

             8. Sửa, hủy lệnh giao dịch

a. Sửa lệnh giao dịch

- Khách hàng được quyền sửa giá (không được quyền sửa khối lượng) đối với lệnh mua/bán chứng khoán chưa khớp hay hay phần chưa được khớp của lệnh

b. Hủy lệnh giao dịch

- Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

Lưu ý:

- Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.

- Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác chấp thuận việc sửa đó và được SGDCKHN chấp thuận việc sửa giao dịch thoả thuận. Việc sửa giao dịch thoả thuận của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa giao dịch thỏa thuận do SGDCKHN ban hành.

 

 

Thực hiện giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ chuyên biệt