THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU

(Theo Thông báo số 3332/TB-SGDHN ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá theo lô: Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

(Theo Quyết định số 244/QĐ-ĐTKDV ngày 01/9/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh

Call Now Button