VietinBank Securities CBTT Nghị quyết HĐQT số 136/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 11/10/2022 về việc Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng cấp tín dụng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities/Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 136/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 11/10/2022 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng cấp tín dụng

Call Now Button