Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố thông tin thay đổi thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Nguyễn Thị Thúy Hằng thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;

Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Trần Thị Thìn được bầu giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương;

Ngày hiệu lực: 27/04/2021.

Trân trọng!

Công ty Chứng khoán công thương công bố thông tin thay đổi thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Call Now Button