Công ty Chứng khoán Công thương công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức với BIDV chi nhánh Thanh Xuân, cụ thể:

  + Hạn mức cấp tin dụng: 1.400 tỷ VND (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn)

  + Hình thức: Cho vay Bổ sung vốn lưu động/Phát hành bảo lãnh vay vốn

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Công ty Chứng khoán Công thương công bố thông tin ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức
Call Now Button