Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu từ ngày 02/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2021 như sau:

  • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.346.400 cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư.
  • Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-CKCTĐN02 ngày 30/09/2021 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN – Chi nhánh Đà Nẵng, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.


Vì vậy, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 21/10/2021.

Trân trọng!

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu
Call Now Button