Căn cứ:                                                                                                           

Hợp đồng Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký và Đại lý Thanh toán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số 43/2017/TVPH-ĐLĐKTP/ VIETINBANK SECURITIES-VIETINBANK ngày 22/09/2017 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn Ngân Hàng Tham Chiếu tại ngày 03/12/2021:

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; là 5,6%/năm;
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 5.5%/năm.

VietinBank Securities thông báo lãi suất Trái phiếu như sau:

1.      Tên tổ chức phát hành             : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

2.      Mã Trái phiếu                           : CTG1727T2/02

3.      Mệnh giá                                  : 10,000,000 đồng/ Trái Phiếu

4.      Kỳ hạn                                     : 10 năm  

5.      Ngày phát hành                        : 14/12/2017

6.      Ngày đáo hạn                           : 14/12/2027

7.      Số lượng trái phiếu phát hành  : 220,000 Trái Phiếu

8.      Kỳ tính lãi                                : Từ ngày 14/12/2021 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 14/12/2022

9.      Lãi suất tham chiếu                   : 5,525%/năm

10.    Lãi suất áp dụng                       : 6.725%/ năm

(Bằng chữ: Sáu phảy bảy trăm hai mươi lăm phần trăm một năm).                                                            

            Phương thức xác định lãi suất: bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 1.2%/năm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo lãi suất trái phiếu CTG1727T2/02 phát hành năm 2017 áp dụng cho kì tính lãi 14/12/2021 – 14/12/2022
Call Now Button