Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký và Đại lý Thanh toán Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương số 01/2022/ĐLĐKLKTT/VIETINBANK SECURITIES – HPHD ngày 12/04/2022 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo về đợt thanh toán lãi Trái phiếu như sau:

1.Tên Tổ Chức Phát Hành:Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương
2.Mệnh Giá:1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu
3.Kỳ Hạn:1 năm     
4.Ngày Phát Hành:20/04/2022
5.Ngày Đáo Hạn:20/04/2023
6.Số lượng Trái Phiếu phát hành:682 Trái Phiếu
7.Giá trị Trái Phiếu phát hành:682.000.000.000 đồng
8.Ngày Chốt Danh Sách:11/10/2022
9.Mục đích:Thanh toán lãi từ ngày 20/07/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 20/10/2022
10.Lãi suất:3,47%/năm
11.Ngày Thanh Toán Lãi:20/10/2022
    

Đề nghị Quý trái chủ ngừng chuyển nhượng Trái Phiếu nói trên tại ngày 11/10/2022. Để việc trả lãi trái phiếu cho Quý trái chủ được thực hiện đúng hạn và chính xác, nếu có thay đổi về thông tin tài khoản nhận lãi trái phiếu so với thông tin tài khoản đang đăng ký, đề nghị Quý trái chủ thông báo cho VietinBank Securities bằng văn bản trước ngày 11/10/2022.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo ngày chốt người sở hữu trái phiếu THDCH2223001 phát hành ngày 20/04/2022 hưởng lãi từ  20/07/2022 đến 20/10/2022
Call Now Button