Đại lý đăng ký lưu ký

 • Lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu;
 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng Trái phiếu và cập nhật việc chuyển nhượng này vào Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu;
 • Thực hiện chốt danh sách những Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của Tổ chức phát hành hoặc để phục vụ việc thanh toán lãi/ gốc Trái phiếu;
 • Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép về các tài liệu mà Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký nhận được liên quan đến quá trình chuyển nhượng và các dịch vụ khác mà Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký cung cấp;
 • Cung cấp bản sao Sổ Đăng Ký cập nhật về Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành ngay khi có yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành và trợ giúp những yêu cầu hợp lý liên quan đến Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành;

Đại lý thanh toán

 • Chốt Danh sách Người sở hữu Trái phiếu được thanh toán lãi hoặc tiền gốc, thông báo cho Tổ chức phát hành về ngày thanh toán;
 • Tiến hành thanh toán tiền lãi cho Người sở hữu Trái phiếu vào ngày thanh toán lãi, thanh toán tiền gốc của Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu vào ngày đáo hạn;
 • Tùy thuộc quy định của luật pháp Việt Nam từng thời điểm, khấu trừ, giữ lại, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí tính trên khoản tiền lãi thanh toán, giá trị chuyển nhượng, cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 • Xác định lãi suất của Trái phiếu định kỳ;
 • Thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu về lãi suất của Kỳ Tính Lãi tiếp theo vào thời điểm muộn nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước Kỳ Tính Lãi tiếp theo đó;
 • Gửi bản sao báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của Tổ Chức Phát Hành cho Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi nhận được bản sao báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của từ Tổ Chức Phát Hành trong vòng 180 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính;
DV đại lý đăng ký lưu ký & thanh toán
Call Now Button